Kansanterveys

Terveyden edistäminen Pielisen Karjalassa

Yhteistyö Pielisen Karjalan kuntien kanssa

Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus ja Pielisen Karjalan kunnat solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena oli tehdä yhteistyötä seudullisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän työn toimintamallien kehittämisessä, IVA:n käyttöön jalkauttamisessa, palveluprosessien ja hyvinvointi-indikaattorien kehittämisessä kuntien johtoryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa poikkihallinnol-lisuus huomioiden. Työhön kuului myös itsehoitopisteiden toimintaan liittyvän neuvonnan, ohjauksen ja toiminnan seurannan kehittäminen.

Toiminnan perustana oli Pielisen Karjalan hyvinvointistrategia ja kansalliset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmat. Valmisteilla oleva uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat laatimaan poikki-hallinnollisen suunnitelman terveyttä edistävistä ja terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja niiden toteutumisen seurannasta omalla alueellaan.

Yhteistyöhön ja toimintaan liittyen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus tuotti kunnille hyvinvointi-selonteon/hyvinvointikertomuksen, koordinoi itsehoitopisteiden kehittämistä ja välitti terveyden edistämisen kehittämiseen liittyvää tietoa kansalliset ohjeistukset ja suositukset huomioiden.

Toiminnan rahoittivat Pielisen Karjalan kunnat.

Terveys Pielisen Karjalassa 2010 -hanke

Terveys Pielisen Karjalassa 2010 toteutettiin 1.1.-31.12.2007 Pielisen Karjalan kunnissa (Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo).

Hanke oli kumppanuushanke, jossa Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus toimi yhteistyössä Pielisen Karjalan kuntien ja Pielisen Karjalan hyvinvointityöryhmän kanssa. Hankkeen hallinnoinnista ja käytännön toteutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus hankesuunnitelman puitteissa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto/Itä-Suomen lääninhallitus.

Terveys Pielisen Karjalassa 2010 -hankkeen keskeisenä ajatuksena oli ideoida ja toteuttaa yhteistyössä kuntapäättäjien kanssa hyvinvointistrategiassa asetettuja terveyden edistämisen toimenpiteitä, jotka tähtäävät väestön aktivointiin, yhteisöllisyyden lisääntymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeen avulla pyrittiin väestön terveydentilan parantamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen kehittämällä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, terveyden edistämisen menetelmiä ja arviointia. Hanke oli osa itäsuomalaista terveyden edistämisen toimintamallia, jossa kehitetään seudullista ja maakunnallista terveyssuunnittelijatoimintaa.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät olivat seutukunnan päätöksentekijä; seudulliset ja kuntakohtaiset hyvinvointistrategiat, niiden toteuttaminen ja kehittäminen sekä eri hallintokuntien johto; työvälineiden, yhteistyön ja toimintamallin kehittäminen. Osittain välillisenä varsinaisena kohderyhmänä oli alueen väestö – erityisesti terveyserojen kannalta haasteellisimmat ryhmät.